De gevolgen van de Brexit sinds 01.01.2021 op vlak van de btw

Brexit is een feit sinds 1 januari 2021. Wat is de impact op uw facturering?

De gevolgen van de Brexit sinds 01.01.2021 op vlak van de btw

I.             De verkoop van goederen

1.    Een Belgische firma verkoopt goederen aan een Britse firma

Vóór 1 januari 2021 was de situatie in feite heel duidelijk. De levering vond plaats in België, want daar werd het vervoer aangevat (art. 14, §2 W.Btw), maar de levering zelf was uiteraard vrijgesteld van btw omdat het een vrijgestelde intracommunautaire levering betrof (art. 39bis W.Btw) .

In de periodieke btw-aangifte kwam deze levering in rooster 46 én ze moest ook correct vermeld worden op de tijdig ingediende intracommunautaire opgave, onder code L. Op de factuur zelf werd vermeld dat het ging om een vrijgestelde intracommunautaire levering.

Opdat de intracommunautaire levering effectief vrijgesteld was van btw, moest nl. bewezen worden dat de goederen België ook effectief verlaten hadden. Vereist was  ook dat de koper een rechtsgeldig Brits btw-nummer had én dat dit ook op de factuur vermeld werd.

Na de brexit vindt de levering nog altijd plaats in België én is ook nog altijd vrijgesteld, maar nu is het een vrijstelling wegens uitvoer (art. 39 W.Btw) .

Er zijn wel andere formaliteiten te vervullen. Zo komt deze levering niet meer in rooster 46 van de periodieke btw-aangifte, maar wel in rooster 47. In de intracommunautaire opgave moet uiteraard niets meer vermeld worden en op de factuur wordt nu vermeld “vrijgesteld wegens uitvoer”.

Er zijn ook specifieke voorwaarden. Ook nu moet men kunnen bewijzen dat de goederen effectief vervoerd zijn van België naar de UK. In dit geval kan dat echter aan de hand van een douanedocument (art. 3, KB nr. 18) .

2.    Een Britse firma verkoopt goederen aan een Belgische firma

Voorheen ging het om de befaamde nuloperatie. Het ging dan immers om een zgn. intracommunautaire verwerving in België (art. 25quinquies, §2 W.Btw), wat betekent dat de btw als verschuldigd opgenomen moest worden in de btw-aangifte, maar die btw was in diezelfde btw-aangifte ook meteen weer aftrekbaar voor de doorsnee onderneming. Er was dus geen voorfinanciering van de btw vereist.

In de btw-aangifte werd de maatstaf van heffing opgenomen in de roosters 81 en 86, de verschuldigde btw in rooster 55 en de aftrekbare btw in rooster 59.

Sinds de brexit/1 januari 2021 is de aankoop van goederen uit de UK een invoer (art. 23, §3 W.Btw). De btw moet normaliter betaald worden aan de douane bij de binnenkomst van de goederen in België. Die btw is dan in principe ook wel aftrekbaar, maar dat kan dan pas in de volgende btw-aangifte en als u beschikt over het invoerdocument. De btw moet dus voorgefinancierd worden.

Koopt een btw-plichtige echter regelmatig goederen aan in derde landen, zoals de UK nu, dan kan aan  de centrale Btw-diensten een zgn. E.T. 14.000-vergunning aangevraagd worden. Met die vergunning moet u de btw dan niet betalen bij de binnenkomst van de goederen, maar kunt u die verleggen naar uw eigen btw-aangifte, waardoor u de voorfinanciering alsnog vermijdt.

In de btw-aangifte moet de maatstaf van heffing alleen in rooster 81 en de aftrekbare btw alleen in rooster 59 komen in geval u niet over een verleggingsvergunning beschikt. Heeft u wel zo’n vergunning, dan komt de maatstaf van heffing in de roosters 81 en 87, de verschuldigde btw in rooster 57 en de aftrekbare btw in rooster 59.

3.    Een Belgische handelaar verkoopt goederen aan een Britse toerist die ze meeneemt naar de UK

Vóór 1 januari 2021 was de verkoop gewoon onderhevig aan Belgische btw. Na de brexit is de verkoop vrijgesteld van btw (art. 39, §1, 4° W.Btw) als  de volgende voorwaarden vervuld zijn (art. 8 KB nr. 18) :

·         De aankoop heeft geen handels- of beroepskarakter.

·         De waarde van de aangekochte goederen moet per factuur hoger zijn dan € 125, btw incl.

·         De goederen moeten uiterlijk aan het einde van de derde maand volgend op de maand van aankoop effectief de EU verlaten hebben.

 

II.           Het verrichten van diensten

1.    Een Belgische firma verricht een dienst voor een Britse firma

Vóór 1 januari 2021 vond de dienst plaats in de UK op basis van de b2b-hoofdregel. Die bepaalt immers dat de dienst in zo’n geval plaatsvindt daar waar de ontvanger van de dienst gevestigd is (art. 21, §2 W.Btw) .

De maatstaf van heffing kwam in rooster 44 van de periodieke btw-aangifte én de factuur werd vermeld op de intracommunautaire opgave onder de code S. Op de factuur zelf kwam de vermelding “btw verlegd”.

Sinds 1 januari 2021 geldt nog altijd de b2b-hoofdregel en bijgevolg vindt de dienst nog altijd plaats in de UK. Voor goederenvervoersdiensten en ermee samenhangende diensten (laden, lossen, ...) kan echter het werkelijke gebruik als plaats gelden. U laadt in de haven van Antwerpen een vrachtwagen in opdracht van een onderneming in de UK. De vrachtwagen rijdt van Antwerpen naar Gent. De plaats van de dienst is België (art. 21, §4, 2° W.Btw; art. 1, §2 KB nr. 57) .

In de btw-aangifte moet nu niet rooster 44 worden ingevuld, maar wel rooster 47 én op de intracommunautaire opgave wordt er nu niets meer vermeld. Op de factuur zet u nu “plaats van de dienst is de UK”.

2.    Een Britse firma verricht een dienst voor een Belgische firma

Vóór de brexit gold de b2b-hoofdregel, met als gevolg dat de dienst plaatsvond in België. De btw werd in dit geval dus verlegd naar de Belgische btw-aangifte van de Belgische firma.

De maatstaf van heffing werd opgenomen in de roosters 82 en 88, de verschuldigde btw in rooster 55 en de aftrekbare btw in rooster 59.

Sinds 1 januari 2021 blijft de b2b-hoofdregel van toepassing. De dienst vindt dus plaats in België en is onderworpen aan Belgische btw.

De maatstaf van heffing moet u nu opnemen in de roosters 82 en 87 en de verschuldigde btw in rooster 56. De aftrekbare btw neemt u wel nog steeds op in rooster 59.

3.    Belgische firma verricht een intellectuele dienst voor een Britse particulier

Vóór 1 januari 2021 vond de dienst vond op basis van de b2c-hoofdregel, plaats daar waar de dienstverrichter gevestigd was. In dit geval was dat dus België en bijgevolg werd er Belgische btw aangerekend op de betreffende dienst.

De maatstaf van heffing kwam in rooster 03 en de verschuldigde btw in rooster 54.

Sinds 1 januari 2021 is er wel wat gewijzigd. Aangezien de ontvanger van de dienst nu immers buiten de Europese Unie gevestigd is, is de plaats van de dienst daar waar de ontvanger gevestigd is. De dienst vindt dus m.a.w. plaats in de UK en bijgevolg mag er geen Belgische btw meer in rekening gebracht worden.

U neemt het factuurbedrag nu op in rooster 47 van de periodieke btw-aangifte. Op de factuur vermeldt u gewoon “plaats van de dienst is de UK”.